Menu

Mihintale in Anuradhapura, Sri Lanka at dusk